Close

Členstvo v združení

1. Členstvo v združení je dobrovoľné

2. Členom občianskeho združenia sa môže stať fyzická osoba, ako aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, poslaním a cieľmi združenia a chce sa podieľať na ich napĺňaní

3. Členstvo v združení vzniká prijatím člena


Práva členov občianskeho združenia


1. Podieľať sa na činnosti združenia

2. Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko

3. Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia


Povinnosti členov občianskeho združenia


1. Dodržiavať stanovy združenia

2. Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci

3. Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

5. Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia

6. Vystupovať v duchu morálnych zásad fair – play, dbať na dobré meno OZ


Zánik členstva


1. Vystúpením

2. Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby

3. Zánikom združenia

4. Vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodovYour account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?