Close

Kontakt Regionálny inštitút rozvoja vidieka.

Orgány združenia
  1. Najvyšší orgán združenia
  2. Štatutárny orgán združenia

 1.1. Najvyšším orgánom združenia je výkonný výbor, ktorý má 3 členov.  Zasadnutie výkonného výboru zvoláva predseda najmenej raz za kalendárny rok. Predseda je povinný  zvolať členov výboru, pokiaľ o to požiada 2/3 všetkých členov výboru. Konanie zasadnutia výboru  musí byť všetkým členom výboru  oznámené vhodným spôsobom najmenej 3 dni vopred. Výbor je uznášania schopný za prítomnosti najmenej polovice členov výboru. K platnosti uznesenia schôdze výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. . Výkonný výbor menuje prípravný výbor do jedného mesiaca od registrácie občianskeho združenia.

a) rozhoduje o vzniku a zániku združenia, alebo o jeho zlúčení s iným občianskym združením, v prípade zániku združenia rozhoduje o majetkovom vysporiadaní

b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

d) schvaľuje rozpočet

e) volí a odvoláva predsedu výkonného výboru

g) stanovuje výšku ročného členského príspevku

h) rozhoduje o vylúčení člena zo združenia

1.2. Štatutárnym orgánom združenia je predseda.

a) riadi činnosť občianskeho združenia

d) rokuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy a ďalšími právnickými osobami

e) pripravuje návrhy plánu aktivít

 f) zastupuje členov a koná v mene združenia

Kontakt

Predseda: Ing. Martin Hromada

mobil: 0905 525 028

email: ing.hromada@gmail.com

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?